Close

07/09/2020

Статут на фондация „С деца на тепе“

Фондация „С деца на тепе“ е  неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство.

Фондацията осъществява дейност в частна полза.

Цели

а/ Заложени в статута на Фондацията

1. Развитие на общочовешките и обществени културни и духовни ценности.

2. Развитие и стимулиране на националното и европейско самосъзнание, чрез съхраняване и предаване на традициите и обичаите на българската нация, опазване на околната среда и автентичността на българския език.

3. Развитие и стимулиране на доброволчеството.

4. Спомагане надграждането на умения, знания и сръчности сред деца и подрастващи без ограничение в техния пол, религия, етническа и национална принадлежност.

5. Популяризиране на гр. Пловдив на национално и международно ниво.

6. Допринасяне за по-доброто сътрудничество между различните етноси; между частни и държавни институции; между отделни личности.

7. Развитие на мрежа от контакти, които да допринесат за живота в Пловдив и България.

б/ вътрешни цели

  • Популяризиране на марката С ДЕЦА НА ТЕПЕ на локално и национално ниво;
  • Изграждане на мрежа от устойчиви партньорства с организации, които да подкрепят и развиват дейностите на Фондацията;

в/ не цели

  • подкрепа на политически партии и движения;
  • подкрепа на структури, които разграничават обществото на етническа, сексуална или расова принадлежност;
  • подкрепа на инициативи, следващи единствено комерсиални цели;

Средства за постигане

а/ по статут

Чрез организиране на състезания и конкурси, пикници, събития на открито и закрито, издателска дейност, продецунтска дейност, спортни празници, арт ателиета, изложби, матинета, формални и неформални срещи; всички описани под формата на дейности на живо или в дигитален формат; разработване на дигитални инструменти за организиране, реализация и оценка на конкурси; организиране и участие в аудио формати като радио предавания и подкастове; промотиране на горе-описаните (рекламна дейност).  

Допълнителна стопанска дейност: продажба на билети за организирани от Фондацията представления, концерти, състезания и всякакъв вид събития на закрито и открито; отдаване под наем на маси, площи и павилиони, в рамките на организирани от Фондацията събития, продуциране и издаване на книги, каталози, аудио албуми, видео материали и подкастове с изпълнители-участници в събития на Фондацията без ограничение в тяхната възраст, сделки с интелектуална собственост, сключване на авторски и лицензионни договори, създаване и поддържане на уеб сайтове, набиране на спонсори и дарители, извършване на рекламна дейност.

б/ регулярни дейности

  • събития на живо на територията на Пловдив и страната;
  • онлайн инициативи вкл. игри, конкурси, състезания, викторини, прожекции на филми, подкастове и др. ;
  • рекламна дейност с цел популяризиране на инициативи посредством своите комуникационни канали и мрежа от контакти;
  • участия като партньор на инициатива: след анализ на всяко предложение, като целите на партньорската организация трябва да съвпадат с тези на С ДЕЦА НА ТЕПЕ; Фондацията може сама да отправя предложения за партньорство към други организации.

Учредители на Фондацията са: Десислава Десева и Маргарита Стоичкова, със седалище по регистрация гр. Пловдив, ул. Преслав 20, ет.1.